Ekonomikoje, finansų apskaitoje bei investicijų valdyme naudojamų terminų žodynėlis.
"Dollar-Cost Averaging"

Pirkimo technika, perkant už nustatytą sumą tam tikrų VP, laikantis tam tikro periodo, nepaisant VP kainos. Daugiau VP įsigyjama, kai kainos būna žemos ir mažiau VP įsigyjama, kai kainos yra aukštos.
Dollar-Cost Averaging

The technique of buying a fixed dollar amount of a particular investment on a regular schedule, regardless of the share price. More shares are purchased when prices are low, and fewer shares are bought when prices are high.
"Sausio efektas"

- mėnesis pasižymintis kainų augimu, dėl to, kad investuotojai gruodį parduoda nepelningas akcijas, siekdami sukurti kuo didesnį neapmokestinamą pelną.
January Effect

A general increase in stock prices during the month of January. This rally is generally attributed to investors buying stocks that have dropped in price following a sell-off at the end of December by investors seeking to create tax losses to offset any capital gains.
"Savas žmogus"

kuris turi prieiga prie vertingos viešos nepaskelbtos informacijos apie bendrovę. Vadovai, valdyba ir akcininkai turintys daugiau nei 10% bendrovės akcijų priskiriami prie "savų žmonių"(insiders).
Insider

Any person who has knowledge of, or access to, valuable nonpublic information about a corporation. Examples of an insider are the directors and officers of a company. The stockholders who own more than 10% of equity in a company are also insiders.
52 Savaičių aukščiausias/žemiausias taškas

Aukščiausias ir žemiausias vertybinių popierių kaina, kuria vp buvo prekiaujami. Daugeliui investuotojų svarbus 52 savaičių aukštumos/žemumos indeksas. Pvz.: Vertės investuotai žiūrės į 52sav. žemumas, tikėdamiesi, kad nuo to taško akcija pradės augti.
52-Week High/Low

The highest and lowest price at which a stock traded in the past 12 months, or 52 weeks. Many investors see the 52-week high or low as an important indicator. For example, a value investor may view a stock trading at a 52-week low as an initial indication of a possible value play (a stock sitting at a price below its intrinsic value), however an astute value investor will have to conduct a lot more analysis to whole-heartedly come to this conclusion, but the fact the stock is trading at its 52-week low can be a potential starting point.
72 Taisyklė

Taisyklė, kurios pagalba galima nustatyti kiek metų reikia, kad jūsų pinigai padvigubėtų, su nustatyta palūkanų/prieauglio norma. Norint gauti rezultatą, reikia 72 padalyti iš palūkanų normos. Pvz.: jeigu norite sužinoti, kiek metų prireiks, kad pinigai padvigubėtų(12% palūkanos), 72 daliname iš 12 ir gaunama, kad per 6 metus pinigai padvigubės.
Rule Of 72

A rule stating that in order to find the number of years required to double your money at a given interest rate, you divide the compound return into 72. The result is the approximate number of years that it will take for your investment to double. For example, if you want to know how long it will take to double your money at 12% interest, divide 12 into 72 and you get six years.
Akcija

Teisė į tam tikrą įmonės turto dalį. Įsigijęs akcijų, asmuo tampa įmonės bendrasavininkiu. Tapdamas bendrasavininkiu, akcininkas savo lėšomis prisideda prie įmonės veiklos, tad jei įmonė veikia sėkmingai, akcininkai gauna pajamų iš dividendų ir padidėjusios akcijų vertės. Jei įmonė veikia nesėkmingai - akcininkai patiria nuostolių dėl sumažėjusios akcijų vertės.
Stock

Securities representing equity ownership in a corporation, providing voting rights, and entitling the holder to a share of the company's success through dividends and/or capital appreciation. In the event of liquidation, common stockholders have rights to a company's assets only after bondholders, other debt holders, and preferred stockholders have been satisfied.
Akcijos trumpinys

unikalus bendrovės akcijų atpažinimo simbolis, padedantis prekiauti ir skelbti kainų suvestines.
Stock Ticker Symbol

A unique identification symbol for a company's stock that facilitates trading and ticker reporting.
Akcijos trumpinys

unikalus bendroves akciju atpažinimo simbolis, padedantis prekiauti ir skelbti kainu suvestines.
Stock Ticker Symbol

A unique identification symbol for a company's stock that facilitates trading and ticker reporting.
Antrinė rinka

rinka, kurioje investuotojas vertybinius popierius perka iš kito investuotojo, o ne iš emitento, išleidusio vertybinius popierius i pirminę rinką.
Secondary Market

A market in which an investor purchases a security from another investor rather than the issuer, subsequent to the original issuance in the primary market.
Apyvarta

prekybos aktyvumo matas, kuris rodo koks kiekis akcijų, kontraktų ar kitų vertybinių popierių buvo pirkta-parduota per tam tikrą laikotarpį.
Volume

The number of shares or contracts traded in a security or an entire market during a given period of time. It is simply the amount of shares that trade hands from sellers to buyers as a measure of activity.
Apyvartinis kapitalas

– tai turtas, kuris naudojamas vykdyti savo kasdieninę veiklą.
Working capital

A measure of both a company's efficiency and its short-term financial health.
Apyvartumas

suprekiautų akcijų skaičius tam tikram periuodui, išreikštas procentais dalinant iš visų esamų akcijų portfelyje ar biržoje. Mažas apyvartumas portfelyje parodo, kad mokama mažiau komisinių, o mažas apyvartumas biržoje - nelikvidi pozicija.
Turnover

The number of shares traded for a period as a percentage of the total shares in a portfolio or of an exchange. In a portfolio, a small turnover is desired because it means the investor is paying less in commissions to the broker. It is called "churning" when a broker unethically generates numerous trades solely in order to increase commissions.
Arbitražas

Tai investavimo veikla, kai gaunamas pelnas be jokios rizikos. Tokios veiklos pavyzdys: finansinio instrumento pirkimas vienoje rinkoje ir pardavimas didesne kaina kitoje rinkoje. Dažnai tam naudojami ir įvairūs išvestiniai instrumentai, o tokiai veiklai paprastai reikalingas gana didelis kapitalas.
Arbitrage

Arbitrage is the making of a gain through trading without taking a risk of losing money. For example, if it is possible to simultaneously buy a security and sell it at a higher price (for example, in a different market) this is an arbitrage opportunity.
Ateities sandoriai

Tipinis perleidžiamasis biržos prekybos kontraktas, reikalaujantis pristatyti prekes, obligacijas, valiutos ar vertybinių popierių indeksą už fiksuotą kainą nustatytą dieną ateityje. Tokie sandoriai yra standartizuoti ir prekiaujami tam skirtose biržose. Dauguma sandorių baigiami atsiskaitant pinigais, tačiau yra ir tokių, kurie įpareigoja pristatyti prekes.
Futures Contract

A contractual agreement, generally made on the trading floor of a futures exchange, to buy or sell a particular commodity or financial instrument at a pre-determined price in the future. Futures contracts detail the quality and quantity of the underlying asset; they are standardized to facilitate trading on a futures exchange. Some futures contracts may call for physical delivery of the asset, while others are settled in cash.
Atpirkimo sandoris

Sutartis, pagal kurią pardavėjas kuriam laikui perleidžia vertybinius popierius ir sutinka atpirkti šiuos popierius nustatytą dieną už sutartą kainą, bei sumokėti sutartus komisinius.
Repurchase agreement

Contract where seller sells securities now, in return for cash, to the repo buyer, and agrees to repurchase those securities from the cash provider for a greater sum of cash at some later date, that greater sum being all of the cash lent and some extra cash.
Atsiskaitymas

vertybinių popierių sandorio užbaigimas, kai klientas sumoka finansų maklerio imonei už nupirktus vertybinius popierius ar pristato parduotus vertybinius popierius ir gauna iš maklerio atitinkamas lėšas. Atsiskaitymo diena - nuosavybės į vertybinius popierius perėjimo diena.
Settlement

Conclusion of a securities transaction when a customer pays a broker/dealer for securities purchased or delivers securities sold and receives from the broker the proceeds of a sale. Settlement date - the day of legal transfer of the title of ownership on securities.
Augimo akcijos

Bendrovės(akcijos), kurios pelnas tikimasi augs greičiau nei rinkos vidurkis. Augimo akcijos dažniausiai neišmoka dividendų. Vietoj to, pelnas yra reinvestuojamas į kitus projektus.
Growth Stock

Shares in a company whose earnings are expected to grow at an above average rate relative to the market. A growth stock usually does not pay a dividend, as the company would prefer to reinvest retained earnings in capital projects. Most technology companies are growth stocks. Note that a growth company's stock is not always classified as growth stock. In fact, a growth company's stock is often overvalued.
Šarpo rodiklis

skaičiuojamas kaip portfelio grąžos ir nerizikingo aktyvo grąžos skirtumas, padalintas iš portfelio grąžos standartinio nuokrypio. Rodiklis parodo papildomos grąžos ir rizikos santykį, taigi kuo jis didesnis, tuo portfelis patrauklesnis. Pagal šį rodiklį galima spręsti, kas įtakoja grąžą- ar geras portfelio valdymas ar didelė prisiimta rizika.
Sharpe ratio

Measures risk-adjusted performance. It is calculated by subtracting the risk-free rate from the rate of return for a portfolio and dividing the result by the standard deviation of the portfolio returns. The ratio tells us whether the returns of a portfolio are due to smart investment decisions or a result of excess risk.
Įmonės finansai

- finansų mokslo sritis.Ji tiria tokius klausimus kaip Kapitalo struktūra, dividendų politika investicinių sprendimų vertinimas, įmonės vertė ir jos nustatymas.
Corporate Finance

company financial or monetary activity that deals with a company and its money.This can include anything from IPOs to acquisitions.
Žvakės

Specifinio tipo kainos grafikas, kurio vienas fragmentas rodo vertybinio popieriaus vieno periodo (paprastai dienos) aukščiausią, žemiausią, atidarymo ir uždarymo kainas. Yra nemažai prekiavimo strategijų, kurios paremtos žvakių šablonų interpretavimu.
Candlestick

A price chart that displays the high, low, open, and close for a security each day over a specified period of time. There are many trading strategies based upon patterns in candlestick charting.
Balansas

finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai tam tikru laiko momentu, dažniausiai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.
Balance Sheet

A financial statement that summarizes a company's assets, liabilities and shareholders' equity at a specific point in time. These three balance sheet segments give investors an idea as to what the company owns and owes, as well as the amount invested by the shareholders.
Balsavimo teisė

Paprastųjų vardinių akcijų savininko arba jo įgaliotojo asmens teisė balsuoti akcininkų susirinkimuose, kuriuose tvirtinama valdyba, priimami nutarimai dėl akcinio kapitalo keitimo ir kitų bendrovės esminių įvykių bei strategijų.
Voting Right

The right of a common stock shareholder to vote, in person or by proxy, for members of the board of directors and other matters of corporate policy, such as the issuance of senior securities, stock splits and substantial changes in operations.
Beta

akcijų, investicinio fondo ar portfelio kintamumo kiekybinis įvertinimas visos rinkos atžvilgiu. Beta skaičius, didesnis negu vienetas, pažymi, kad kintamumo laipsnis yra didesnis už visos rinkos kintamumo laipsnį. Beta skaicius, mažesnis už vienetą, rodo, jog kintamumas yra mažesnis.
Beta

A factor measuring the volatility of a given stock, mutual fund, or portfolio, relative to the overall market. Beta greater than one indicates higher volatility than the overall market, while beta below one means less volatility.
BRIC

Ekonomikoje šis terminas vartojamas įvardinant keturias didžiąsias valstybes- Braziliją, Rusiją, Indiją ir Kinija. Pirmą kartą tokį trumpinį panaudojo "Goldman Sachs" investicinis bankas, teigdamas, kad šių valstybių ekonominis potencialas yra toks didžiulis, kad iki 2050 metų jos taps dominuojančiomis pasaulio ekonomikomis.
BRIC

BRIC is a term used in economics to refer to the combination of Brazil, Russia, India, and China. It was first prominently used in a thesis of the Goldman Sachs investment bank. Goldman Sachs argues that the economic potential of these countries is such that they may become among the four most dominant economies by the year 2050.
Bulių rinka

padėtis rinkoje, kai kyla akcijų kursas. Šis terminas dažniausiai naudojamas akcijų biržai. Bulių rinka pasižymi dideliu optimizmu, tikėjimu stipriais įmonių rezultatais ateityje. Bulių rinka negali tęstis amžinai, po jo dažniausiai seka meškų rinka (padėtis, kai krenta akcijų kursas).
Bull Market

A financial market of a certain group of securities in which prices are rising or are expected to rise. The term "bull market" is most often used in respect to the stock market, but really can be applied to anything that is traded, such as bonds, currencies, commodities, etc.
CANSLIM

Akcijų pasirinkimo metodas sukurtas William O'Neil. Kiekviena raidė akronime reiškia skirtingus faktorius, kuriuos reikia nagrinėti įmonėje.
CANSLIM

A method for selecting stocks created by Investor's Business Daily co-founder William O'Neil. Each letter in the acronym stands for a key factor to look for in a company.
Delta

Tai rodiklis (rašomas kaip graikiškosios abėcėlės raidė Δ), kuris parodo kaip kinta išvestinio finansinio instrumento kaina priklausomai nuo susijusio instrumento kainos pokyčio. Šis rodiklis gali būti naudojamas ir portfelio pokyčio priklausomybei nuo jame esančių vertybinių popierių apibrėžimui.
Delta

The delta (the Greek letter Δ) of a derivative is the rate of change in the price of a derivative with the price of the underlying. A delta may also be the rate of change in the price of a portfolio with the price of the security. The delta is not a fixed value, it depends on the price of the underlying security.
Devalvacija

valiutos nuvertėjimas, jos kurso sumažėjimas kitų valiutų bei aukso atžvilgiu. Po valiutos nuvertėjimo dažniausiai seka ar net kartu vyksta infliacija. Valiutos nuvertėjimo priežastys gali būti infliacija ar mokėjimo balanso deficitas.
Devaluation

A deliberate downward adjustment to a country's official exchange rate relative to other currencies. In a fixed exchange rate regime, only a decision by a country's government (i.e central bank) can alter the official value of the currency. Contrast to "revaluation".
Didžiojo Kvailio Teorija

teigia, kad įmanoma uždirbti pinigų perkant vertybinius popierius, nesvarbu įvertinti jie ar ne, ir vėliau pelningai parduodant, dėl to, kad visada atsiras kas nors(dar didesnis kvailys), kas pasiruošęs mokėti dar didesnę kainą.
Greater Fool Theory

A theory that states it is possible to make money by buying securities, whether overvalued or not, and later selling them at a profit because there will always be someone (a bigger or greater fool) who is willing to pay the higher price.
Diskonto norma

finansų matematikos terminas, naudojamas skaičiuoti palūkanų norma ne pagal pradinės investicijos, bet pagal susigražinamą vertę. Pavyzdžiui, jei už 900 Lt perkami valstybės vertybiniai popieriai, už kuriuos po metų bus gražinama 1000 Lt, diskonto norma yra lygi 10 %, nors tuo pat metu šios investicijos metinė palūkanų norma yra 11.1 %.
Discount rate

The interest rate that an eligible depository institution is charged to borrow short-term funds directly from a Federal Reserve Bank. The interest rate used in determining the present value of future cash flows.
Diskonto palūkanų norma

Palūkanų norma, už kurią centrinis bankas skolina kitiems bankams. Tokios paskolos dažniausiai būna trumpalaikės ir naudojamos besiskolinančiųjų bankų privalomojo rezervo reikalavimams tenkinti.
Discount Interest Rate

The discount rate is the interest rate at which a bank can borrow money from the Federal Reserve. When a bank is unable to meet the reserve requirement, it can borrow those funds from another bank or directly from the Federal Reserve. Borrowing from the Federal Reserve involves borrowing from the Fed's "discount window" at the discount rate.
Diversifikavimas

portfelio valdymo strategija mažinti riziką vienu metu investuojant i skirtingą turtą – akcijas, obligacijas ir nekilnojamą turta, kurių vertės kitimas ta pačia kryptimi yra mažai tikėtinas.
Diversification

a portfolio management strategy designed to reduce exposure to risk by combining a variety of investments, such as stocks, bonds, and real estate, which are unlikely to all move in the same direction.
Dividendai

išmokos, kurios paskiriamos išmoketi proporcingai už išleistas akcijas. Už privilegijuotasias akcijas paprastai mokama nustatyta suma, o už paprastasias akcijas skiriasi priklausomai nuo bendrovės pelno ir turimų grynųjų pinigų. Jie gali buti ir nemokami, jei veiklos rezultatai blogi arba jei nusprendžiama nemokėti dividendų, kad galima būtų tas lešas investuoti į įmonės plėtrą. Dividendai gali būti mokami ir iš ankstesnių pajamų, jei paskutiniu metu pelno nėra. Teisę į dividendus turi savininkai, paskelbtą apskaitos dieną turintys įmonės akcijų.
Dividend

The payment designated to be distributed pro rata among the shares outstanding. For preferred shares, the dividend is usually a fixed amount. For common shares, the dividend varies with the fortunes of the company and the amount of cash on hand, and may be omitted if business is poor or if it is determined to withhold earning to invest in plants and equipment. Sometimes a company will pay a dividend out of past earnings even if it is not currently operating at a profit.
Dividendų pajamingumas

Tai rodiklis, kuris gaunamas metinius dividendus dalinant iš akcijos kainos rinkoje. Jei akcija rinkoje kainuoja 5Lt o išmokami dividendai siekia 0,50Lt, pajamingumas yra 0,10 t.y. 10%. Šis dydis rodo tik einamąjį pajamingumą ir neįvertina galimo akcijos vertės didėjimo ar mažėjimo.
Dividend yield

The annual dividends per share divided by the market price per share. If shares trade at a price of $5 per share, its $0.50 dividend provides a dividend yield of 0.1 or 10%. This figure measures the current return on a particular share, but does not take into account potential gains and losses in the security's value.
Dukterinė įmonė

Įmonė, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo kita bendrovė (motininė įmonė).
Subsidiary

A company for which a majority of the voting stock is owned by a holding company.
Elioto bangų teorija

yra biržos techninės analizės metodas, skirtas nuspėti akcijų rinkos elgesį ir tendencijas. Elioto bangų teorijos metodas paremtas įsitikinimu, jog rinka veikia pagal tam tikrą tiksliai apibrėžtą modelį, kurį galima panaudoti nuspėjant jos judėjimus
Elliott Wave Theory

Theory named after Ralph Nelson Elliott, who concluded that the movement of the stock market could be predicted by observing and identifying a repetitive pattern of waves. Based on rhythms found in nature, the theory suggests that the market moves up in a series of five waves and down in a series of three waves.
Esminis įvykis

su emitento veikla susijęs ir jam žinomas ar privalomas žinoti įvykis, galintis turėti didelės įtakos jo išleistų vertybinių popierių rinkos kainai.
Corporate Action

An event which is related to the issuer's activity and therefore is or must be known to it, and which might have a significant influence on the market price of the issuer's securities.
Fondų fondas

Tai investicinis fondas, kuris investuotojų patikėtas lėšas investuoja į kitus investicinius fondus. Tokių fondų privalumas investuotojui- galimybė per fondo portfelį sudarančius fondus "pasiekti" paprastai neprieinamas rinkas ar finansinius instrumentus.
Fund of funds

A fund of funds is a collective investment vehicle that invests in other funds. The main advantage to investors is that they have access to investments that are not directly available to retail investors. This is why funds of hedge funds have been particularly successful.
Fondo valdytojas

profesionalus investuotojas, turintis atitinkamą išsilavinimą ir didelę investavimo patirtį. Pagrindinės fondo valdytojo funkcijos yra fondo turto investavimo strategijos sudarymas ir fondo portfelio formavimas bei valdymas.
Fund Manager

A highly trained investment professional with a vast amount of investment experience with good performance and exceptional formal education. The fund manager's main responsiblities include investing the assets of a mutual, pension, trust, or hedge fund, implementing investment strategy and managing the day-to-day portfolio trades.
Grynasis pelnas

tai bene svarbiausias bendrovės tam tikro laikotarpio veiklos rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš visų laikotarpio pajamų atimant visas sąnaudas. Jei sąnaudos viršija pajamas, rezultatas vadinamas nebe pelnu o nuostoliu.
Net Profit

Often referred to as the bottom line, net profit is calculated by subtracting a company's total expenses from total revenue, thus showing what the company has earned (or lost) in a given period of time (usually one year). also called net income or net earnings.
Išsipardavimas

Spartus vertybininių popierių(akcijų,obligacijų...) pardavimas. Pasiūlos padidėjimas įtakoja vertybinių popierių kainą. Išsipardavimas gali pasireikšti dėl daugybės priežasčių. Pvz.: jeigu bendrovė paskelbia nuvilenčius rezultatus, arba įmonėje aptikta juodoji buhalterija.
Selloff

The rapid selling of securities, such as stocks, bonds and commodities. The increase in supply leads to a decline in the value of the security. A sell-off may occur for many reasons. For example, if a company issues a disappointing earnings report, it can spark a sell-off of that company's stock. Sell-offs also can occur more broadly. For example, when oil prices surge, this often sparks a sell-off in the broad market (say, the S&P 500) due to increased fear about the energy costs companies will face.
Ilgalaikis turtas

turtas, kuris naudojamas įmonės ekonominei naudai gauti ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė už įmonės nusistatytąją.
Fixed Asset

A long-term tangible piece of property that a firm owns and uses in the production of its income and is not expected to be consumed or converted into cash any sooner than at least one year's time.
Indekso fondas

Investicinis fondas, kurio portfelį sudaro tokie vertybiniai popieriai ir tokiomis proporcijomis, kaip ir atitinkamą indeksą. Pvz. NSEL30 indekso fondo valdytojai investuoja proporcingai NSEL30 indekso sudėčiai. Toks fondas turi mažesnes administravimo sąnaudas ir dar vadinamas pasyvaus valdymo fondu. Tinka investuotojams, netikintiems valdytojų gebėjimu pasiekti didesnį pelningumą nei visos rinkos.
Index fund

An investment fund that keeps a portfolio of securities designed to match the performance of a market as a whole. For example a market represented by an index such as Standard & Poor's 500. An index fund has low administrative expenses; it appeals to investors who believe it is difficult or impossible for investment managers to beat the market. - Also called a passive fund.
Infliacija

Pinigų nuvertėjimas, kai kyla visos ar dauguma kainų ir už tą pačią pinigų sumą galima nusipirkti mažiau prekių ir paslaugų. Infliacija apskaičiuojama įvertinant kaip pakito svarbiausių prekių kainos per pasirinktą laikotarpį, pvz. metus.
Inflation

a general increase in the price level of goods and services. Unexpected inflation tends to be detrimental to security prices, primarily because it forces interest rates higher. A point to keep in mind is that a certain amount of inflation expectation is already embodied in security prices.
Investavimas iš viršaus į apačią

Investavimo strategija, kai analizuoti pradedama nuo stambiausių dalių- pasirenkama kokiomis dalimis bus investuota į skirtingas turto klases (akcijas, obligacijas..) bei kuriame geografiniame regione. Vėliau pereinama prie smulkesnių dalių- pasirenkamas sektorius ir galiausiai konkreti bendrovė.
Top down investment

Top down investors start from the highest level decisions such as deciding how much to invest in different classes of investments (such as equities and bonds) and in which geographic regions (globally). Next, they look at which sectors to invest in. Picking individual securities is the last step.
Investicinė bankininkystė

bankininkystės šaka, artimai komercinei bankininkystei. IB teikiamos paslaugos apima sektorius kaip: investicinės paslaugos, įmonių finansai, tarpininkavimas vertybinių popierių prekyboje, turto valdymas privati bankininkystė, rizikos kapitalo pritraukimas ir investicijos.
Investment banking

Division of banking encompassing business entities dealing with creation of capital for other companies. In addition to acting as agents or underwriters for companies in the process of issuing securities, investment banks also advise companies on matters related to the issue and placement of stock.
ISIN

tai kodas, sudarytas iš dviejų raidžių (šalies kodo) ir devynių skaitmenų, kuris pasauliniu mastu unikaliai identifikuoja vieną konkretų finansinį instrumentą. Tokie kodai gali būti priskirti akcijoms, obligacijoms, fondams, indeksams ir kitiems instrumentams.
ISIN

An International Securities Identification Number (ISIN) is an alphanumeric code that uniquely identifies a security. An ISIN consists of a two character country code, a nine digit number and one check digit. Each country where ISIN numbers are used has a single national numbering agency to assign numbers using that country code. This guarantees that the same ISIN cannot be issued to two different securities.
Juodasis ketvirtadienis

Juoduoju ketvirtadieniu vadinama 1929 m. spalio 24 diena, žyminti Didžiosios depresijos pradžią. Šią dieną akcijų kainos Niujorko akcijų biržoje staigiai krito. Po šio įvykio, sugrieštinta rinkos priežiūra
Black Thursday

The name given to Thursday, October 24, 1929, when the New York Stock Exchange plummeted, leading to the Great Depression of the 1930s. As a result of this day, the Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934 were formed in order to increase market regulation in the hope of preventing future catastrophic events.
Juodasis pirmadienis

Per 1989m. spalio 19 Dow Jones Industrial Average(DJIA) prarado beveik 22% savo vertės. Šia diena pažymėtas akcijų biržos kritimas. Mėnesio gale, beveik visos pagrindinės biržos nukrito virš 20%
Black Monday

The title given to one of the most notorious days in recent financial history. On October 19, 1987 the Dow Jones Industrial Average (DJIA) lost almost 22% in a single day. That event marked the beginning of a global stock market decline. By the end of the month, most of the major exchanges had dropped over 20%.
Kainos pelno santykis (P/E)

Tai vienas labiausiai paplitusių akcijos vertės nustatymo rodiklių, kuris parodo kiek kartų akcijos kaina yra didesnė už jei tenkančią pelno dalį. Naudojant šį rodiklį galima lengvai palyginti kelias panašias bendroves. Kuo rodiklis mažesnis tuo geriau.
Price earnings ratio (P/E)

The price/earnings ratio is the most commonly used valuation measure. It compares the price of a share to the company's EPS. It directly relates the price of a share to the proportion of the company's profits that belong to the owner of that share.
Kanalas

Techninės analizės terminas, apibūdinantis tam tikrą laikotarpį vyraujantį intervalą tarp akcijos kainos palaikymo ir pasipriešinimo lygių. Šio kanalo "pralaužimas" į viršų arba į apačią gali būti laikomas atitinkamai pirkimo arba pardavimo signalu.
Channel

The technical range between support and resistance levels that a stock price has traded in for a specific period of time. A breakout of a technical channel is seen as a bullish (on an upward breakout) or bearish signal (on a downward breakout).
Kapitalizacija

dar vadinama „rinkos kapitalizacija". Bendroji vienos ar kelių vertybinių popierių emisijų vertė, skaičiuojama vertybinių popierių skaičių dauginant iš šių vertybinių popierių rinkos kainos. Galima skaičiuoti vyriausybės obligacijų, bendrovių obligacijų, privilegijuotųjų ir paprastųjų akcijų ir kitų VP kapitalizaciją.
Capitalization

In the text also called "market capitalization" or "market cap." Total market value of one or several issues of securities, calculated by the number of securities by the market price of those securities. Capitalization may include bonds, debentures, preferred and common stock and any surplus.
Kapitalizmas

plačiausiai paplitusia prasme yra ekonominė sistema, kurioje visos arba dauguma gamybos priemonių yra privačioje nuosavybėje ir gamyba yra orientuota į rinką. Šiai sistemai taip pat būdinga tai, kad investicijas, gamybą, paskirstymą, pajamas ir kainas nulemia rinkos jėgos, o ne valstybinė valdžia. Visoms šiuolaikinėms Vakarų ekonomikoms būdingas tam tikras kapitalizmo laipsnis.
Capitalism

An economic system based on a free market, open competition, profit motive and private ownership of the means of production. Capitalism encourages private investment and business, compared to a government-controlled economy. Investors in these private companies (i.e. shareholders) also own the firms and are known as capitalists.
Komisiniai

pagrindinis mokestis finansų makleriui už tarpininkavimą perkant ar parduodant vertybinius popierius.
Commission

The broker's basic fee for purchasing or selling securities of property as an agent.
Korekcija

Akcijos, obligacijos ar investicinio fondo vertės kritimas po užsitęsusio kilimo. Trumpalaikės korekcijos įvyksta, nes investuotojai fiksuoja per trumpą laiką uždirbtą pelną, taip padidindami VP pasiūlą. Ilgalaikės- dažniausiai po nepagrįsto ir neracionalaus VP kainos augimo.
Correction

A reverse movement, usually negative, of at least 10% in a stock, bond, commodity or index. Corrections are generally temporary price declines, interrupting an uptrend in the market or asset. A healthy market will correct from time to time.
Likvidumas

Vertybiniai popieriai laikomi likvidžiais, kai jais prekiaujama nuolat ir dideliais kiekiais. Tokius VP investuotojas gali lengvai, greitai ir be didesnių nuostolių parduoti. Jis turi garantiją, kad bet kuriuo metu ras pirkėjų ir už VP bus sumokėta normali kaina.
Liquidity

If a security is constantly trading in large quantities it is liquid. A liquid security can be sold easily and quickly, so investors have the assurance that if they wish to sell a holding they will be able to find a buyer at a reasonable price without problems.
Manipuliavimas

nelegali operacija. Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas, siekiant sukurti neteisingą ar klaidinantį aktyvios prekybos įspūdį arba norint padidinti ar sumažinti rinkos kainą, tuo skatinant kitų investuotojų veiksmus pirkti arba parduoti.
Manipulation

An illegal operation. Buying or selling a security for the purpose of creating false or misleading appearance of active trading or for the purpose of raising or depressing the price to induce purchase or sale by others.
Meškų rinka

padėtis rinkoje, kai akcijų kursas krenta arba to tikimasi. Meškų rinka gali ilgai tęstis(nuo kelių mėnesių iki dešimtmečių). Meškų rinkoje galima uždirbti parduodant skolon (short sell)
Bear Market

A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to fall. Although figures can vary, a downturn of 15-20% or more in multiple indexes is considered an entry into a bear market.
Mokesčių vengimas

neteisėti veiksmai, kuriais siekiama sumažinti mokamą mokesčių sumą. Mokesčių vengimas dažnai pasireiškia kaip sąmoningas finansinės informacijos iškraipymas arba jos slėpimas nuo mokestinės valdžios. Mokesčių mažinimas ir vengimas nėra tas pats. Kiekvienas gyventojas turi teisę susimažinti mokamus mokesčius, iki tol kol tai yra legalu.
Tax Evasion

An illegal practice whereby an individual intentionally avoids paying their true tax liability. Anyone caught evading taxes is generally subject to criminal charges and substantial penalties. There is a difference between tax minimization and tax evasion. All citizens have the right to reduce the amount of taxes they pay as long as it is by legal means.
Momentinis investavimas

Tai viena paprasčiausių investavimo strategijų, kai perkama tai kas brangsta, o parduodamas tai kas pinga. Dažnai investuotojai naudoja šią strategiją, įtakojami psichologinio faktoriaus, ir to net nesuvokdami. Psichologiškai daug lengviau pirkti tai kas kyla, nei likti nuošalyje ir stebėti kaip uždirba kiti.
Momentum Investing

Momentum investing is, in essence, a fairly simple strategy: buy what is going up, sell what is going down. Investors often become momentum investors without really meaning to. There is comfort in buying what is already doing well. If there is momentum in a share, sector or market and you stay out of it, you lose gains others (and the market) are making. Thus your comparative performance looks worse.
MSCI indeksai

tarptautinės bendrovės Morgan Stanley Capital International Inc. skelbiami akcijų rinkų, obligacijų rinkų ir apribotos rizikos fondų indeksai.
MCSI index

Michigan Consumer Sentiment Index - MCSI A survey of consumer confidence conducted by the University of Michigan. The preliminary report is released on the tenth (except on weekends) of each month. A final report for the prior month is released on the first of the month. The index is becoming more and more useful for investors. It gives a snapshot of whether or not consumers feel like spending money.
Neįvertinta akcija

Akcija ar kiti vertybiniai popieriai, kurie prekiaujami žemiau jos tikrosios vertės.Vienintelė problema, tai žinoti kas "tikroji" vertė iš tikrųjų yra. Analitikai dažniausiai neįvertintas akcijas rekomenduoja pirkti.
Undervalued

A stock or other security that is trading below its true value. The difficulty is knowing what the "true" value actually is. Analysts will usually recommend an undervalued stock with a strong buy rating.
Nominalas

Litų kiekis, priskirtas VP, pirmą kartą juos išleidžiant. Akcijų nominali vertė dažniausiai būna 1lt. Nominali vertė neturi nieko bendro su akcijos rinkos kaina.
Par

The face value of a bond. Generally $1,000 for corporate issues, with higher denominations such as $10,000 for many government issues. A dollar amount assigned to a security when first issued. For stocks, par is usually a small dollar amount that bears no relationship to the security's market price.
Nuosavų akcijų supirkimas

Tai procedūra, kai bendrovė antrinėje rinkoje perka savo pačios akcijas, taip siekdama sumažinti jų pasiūlą bei tuo pačiu pakelti kainą. Dar viena galima priežastis- bandymas apsisaugoti nuo perėmimo, kai iškyla grėsmė, kad kontrolinį akcijų paketą rinkoje supirkt nepageidaujamas investuotojas.
Buyback

The buying back of outstanding shares (repurchase) by a company in order to reduce the number of shares on the market. Companies will buyback shares either to increase the value of shares still available (reducing supply), or to eliminate any threats by shareholders who may be looking for a controlling stake.
Obligacija

Vertybinių popierių tipas, kai perkantis įmonės ar vyriausybės obligaciją asmuo skolina tai įmonei ar vyriausybei pinigų (sumą, kurią sumokėjo už obligaciją), o įmonė ar vyriausybė savo ruožtu įsipareigoja mokėti palūkanas ir grąžinti skolą (išpirkti obligacijas) praėjus tam tikram laiko tarpui.
Bond

A debt instrument issued for a period of more than one year with the purpose of raising capital by borrowing. When an investor buys a bond, he/she becomes a creditor of the issuer. The yield from a bond is made up of three components: coupon interest, capital gains and interest on interest (if a bond pays no coupon interest, the only yield will be capital gains). A bond might be sold at above or below par (the amount paid out at maturity), but the market price will approach par value as the bond approaches maturity.
Oficialus pasiūlymas

bendrovės skelbiamas viešas pasiūlymas supirkti savas arba nupirkti akcijas iš kitos bendrovės akcininkų nurodytomis sąlygomis, kurios galioja tam tikrą laiką. Akcininkams pasiūloma parduoti savo turimas akcijas už nustatytą kainą, paprastai didesnę, negu einamoji rinkos vertė, priklausomai nuo to, kokį mažiausią ar didžiausią skaičių akcijų norima supirkti.
Tender Offer

A public offer to buy shares from existing stockholders of one public corporation by another company or other organization under specified terms good for a certain time period. Stockholders are asked to "tender" (surrender) their holdings for stated value, usually at a premium above current market price, subject to the tendering of a minimum and maximum number of shares.
Opcionas

sutartis pagal kurią jos turėtojas, priklausomai nuo opciono tipo, įgyja teisę pirkti (call opcionas) arba parduoti (put opcionas) sutartą turtą antrajai pusei (writer) sutarta kaina sutartą dieną ateityje.
Option

a contract that permits the owner, depending on the type of option held, to purchase (call option) or sell (put option) an asset to the grantor (writer) of the option at a fixed price (strike price) until a specific date.
Pardavimas skolon

skolintų vertybinių popierių, kurių neturi pats pardavėjas, pardavimas. Investuotojas, atlikęs skolintų vertybinių popierių pardavimą, tikisi, kad ateityje šiuos vp rinkoje galės atpirkti už žemesnę kainą ir taip uždirbti.
Short Selling

The selling of a security that the seller does not own, or any sale that is completed by the delivery of a security borrowed by the seller. Short sellers assume that they will be able to buy the stock at a lower amount than the price at which they sold short.
Pasyvus valdymas

Investavimo strategija, kurioje naudojamas pirkti-ir-laikyti principas. Dažniausiai perkamos visos pasirinkto sektoriaus ar regiono akcijos, kurių svoris portfelyje nustatomas pagal akcijos kapitalizaciją bendroje tos klasės kapitalizacijoje. Tokiam portfelio valdymui nereikia daug sąnaudų. Panašiu principu yra valdomi indeksų fondai.
Passive Management

A buy-and-hold investment strategy, specifically contrary to active management. Typically, a passively managed portfolio purchases all securities that fit a desired asset class definition. The amount of each security purchased is in proportion to its capitalization relative tot he total capitalization of all securities within the asset class. For example, a small company can grow into a large company and would no longer fit within the small company asset class.
Pelnas akcijai

Įmonės pelno dalis, tenkanti vienai paprastąjai akcijai. Šis rodiklis yra pagrindinis įmonės pelningumo rodiklis ir dažniausiai naudojamas akcijos kainai nustatyti. Jis taip pat naudojamas ir skaičiuojant kainos/pelno akcijai sąntykį (P/E).
Earnings Per Share

The portion of a company's profit allocated to each outstanding share of common stock. EPS serves as an indicator of a company's profitability. Earnings per share is generally considered to be the single most important variable in determining a share's price. It is also a major component of the price-to-earnings valuation ratio.
Pelno-nuostolio ataskaita

Finansinės atskaitomybės dalis, parodanti kiek pajamų, išlaidų bei pelno arba nuostolio bendrovė gavo per tam tikrą laikotarpį. Tai labiausiai investuotojus dominanti ataskaita, iš kurios duomenų skaičiuojami pelningumo ir kiti populiarūs rodikliai, tokie kaip EPS, P/E, P/S ir kiti.
Income statement

the income statement shows the profit or loss a company has made over a period of time. It is the most looked at accounting statement. The ratios investors look at most often, such as the PE and yield, are calculated using numbers from the statement.
Pervertinta akcija

Akcijos dabartinė kaina nėra pateisinta savo pelno perspektyva ar P/E santykiu ir todėl tikimasi akcijos kainos kritimo. Pervertinimas gali pasireikšti po emocininės pirkimo bangos.
Overvalued

A stock with a current price that is not justified by its earnings outlook or price/earnings (P/E) ratio and, therefore, is expected to drop in price. Overvaluation may result from an emotional buying spurt, which inflates the stock's market price, or from a deterioration in a company's financial strength.
Pinigų kaina laike

arba pinigų kaina įvertinant laiko faktorių — koncepcija, paremta tuo, kad pinigai turi atnešti nuošimčius, pinigų vertė didesnė negu tos pačios sumos pinigų vertė ateityje.
Time Value of Money

The idea that money available at the present time is worth more than the same amount in the future, due to its potential earning capacity. This core principle of finance holds that, provided money can earn interest, any amount of money is worth more the sooner it is received. Also referred to as "present discounted value".
Piramidės schema

Vienas iš nelegalaus investavimo būdų. Nauji investuotojai, investuodami sudaro piramidės pamatą ir teikia finansavimą, kitaip vadinamą grąžą, ankstesniems investuotojams, esantiems virš naujųjų investuotojų.
Pyramid Scheme

An illegal investment scam based on a hierarchical setup. New recruits make up the base of the pyramid and provide the funding, or so-called returns, given to the earlier investors/recruits above them. From the day the scam is initiated, a pyramid scheme’s liabilities exceed its assets. The only way it can generate wealth is by promising extraordinary returns to new recruits; the only way these returns can be paid is by getting additional investors. Invariably these schemes lose steam and the pyramid collapses.
Portfelis

Investuotojo turimų investavimo instrumentų rinkinys. Jį gali sudaryti akcijos, obligacijos, investicinių fondai, išvestiniai vienetai ar kiti finansiniai instrumentai.
Portfolio

Portfolio is a collection of investments held by an institution or a private individual. Holding a portfolio is often part of an investment and risk-limiting strategy called diversification. By owning several assets, certain types of risk can be reduced.
Privataus kapitalo fondas

investicinis fondas, turimas lėšas investuojanti į nelistinguojamų (nesančių biržoje) įmonių akcijas. Privataus kapitalo fondai yra alternatyvių investicinių produktų sektoriaus segmentas. Privataus kapitalo fondai įsigytas įmones valdo nuo 2 iki 5 m. Vėliau pelningai parduoda arba siekia, kad akcijos būtų kotiruojamos biržoje. Investicijos į privataus kapitalo fondus yra labai rizikingos, tačiau fondai dažnai siūlo ir aukštas palūkanas.
Private equity

Equity capital that is made available to companies or investors, but not quoted on a stock market. The funds raised through private equity can be used to develop new products and technologies, to expand working capital, to make acquisitions, or to strengthen a company's balance sheet.
Privatizacija

Privatizacija (taip pat - denacionalizacija) - turto perdavimas iš visuomeninės arba valstybinės nuosavybės privačiai nuosavybei, taip pat turto valdymo perleidimas privačioms įmonėms. Priešingas procesas vadinamas nacionalizacija.
Privatization

1. The transfer of ownership of property or businesses from a government to a privately owned entity. 2. The transition from a publicly traded and owned company to a company which is privately owned and no longer trades publicly on a stock exchange. When a publicly traded company becomes private, investors can no longer purchase a stake in that company.
Privilegijuotosios vardinės akcijos

Privilegijuotosios vardinės akcijos (PrVA) yra vertybiniai popieriai, garantuojantys investuotojams tam tikrus dividendus, bet paprastai nesuteikiantys balsavimo teisės. PrVA gali būti su kaupiamuoju arba su nekaupiamuoju dividendu. Dividendai už PrVA yra išmokami pirmiau nei dividendai už paprastąsias akcijas.
Preferred Stock

Preference shares give investors a fixed dividend from the company's earnings and entitle them to be paid before common shareholders.
Prospektas

Dokumentas, kurio pagrindu bendrovė investuotojams siūlo įsigyti jos akcijų. Investiciniams fondams prospektas yra dokumentas, kuriame nurodoma investavimo strategija, mokesčiai, platinimo ir išpirkimo tvarka bei visi kiti svarbiausi fondo veiklos aspektai.
Prospectus

A prospectus is a legal document used by companies that are offering securities for sale. For mutual funds, a prospectus describes the fund’s strategies, the manager’s background, the fund’s fee structure, and provides a fund’s financials statements.
Recesija

tai bendro ekonomikos smukimo laikotarpis, kai bendrasis vidaus produktas (BVP) mažėja kelis ketvirčius iš eilės, išauga nedarbo lygis bei mažėja bendrovių pelnai.
Recession

A period of no or negative economic growth, high unemployment and falling corporate profits.
Revalvacija

valiutos kurso išaugimas lyginant su kitomis valiutomis, auksu.
Revaluation

A calculated adjustment to a country's official exchange rate relative to a chosen baseline. The baseline can be anything from wage rates to the price of gold to a foreign currency. In a fixed exchange rate regime, only a decision by a country's government (i.e. central bank) can alter the official value of the currency. Contrast to "devaluation".
Ribotos kainos pavedimas

pavedimas pirkti arba parduoti nustatytą kiekį akcijų, nustatant atitinkamai maksimalią arba minimalią priimtiną kainą. Tokiu būdu investuotojas apsidraudžia kad vp nepirks brangiau arba neparduos pigiau nei nori. Kartu su rinkos kainos pavedimu, tai yra vienas iš dviejų dažniausiai naudojamų pavedimo rūšių.
Limit Price Order

An order to a broker to buy a specified quantity of a security at or below a specified price, or to sell it at or above a specified price (called the limit price). This ensures that a person will never pay more for the stock than whatever price is set as his/her limit. This is one of the two most common types of orders, the other being a market order.
Rinkos formuotojas

FMĮ, kuri sutinka rizikuoti laikydama tam tikrą akcijų skaičių, tam tikros įmonės. Kiekvienas rinkos formuotojas pateikia pirkimo ir pardavimo pavedimus, kad palaikytų akcijos likvidumą.
Market Maker

A broker-dealer firm that accepts the risk of holding a certain number of shares of a particular security in order to facilitate trading in that security. Each market maker competes for customer order flow by displaying buy and sell quotations for a guaranteed number of shares. Once an order is received, the market maker immediately sells from its own inventory or seeks an offsetting order. This process takes place in mere seconds.
Rizikos kapitalo fondas

investicinis fondas, turimas lėšas daugiausiai investuojantis į nelistinguojamas, dažnai naujai kuriamas (pvz., naujųjų technologijų) įmones.
Venture capital funds

An investment fund that manages money from investors seeking private equity stakes in small- and medium-size enterprises with strong growth potential. Theoretically, venture capital funds give individual investors the ability to get in early on startup companies that, in the past, were only accessible to venture capitalists.
Sudėtinės Palūkanos

Palūkanos, kurios auga nuo pagrindinės sumos ir susikaupusios palūkanos, nuo kurių taip pat auga palūkanos. Sudėtinės palūkanos auga greičiau nei paprastos palūkanos, kurios skaičiuojamos kaip palūkanos nuo įdėtos sumos.
Compound Interest

Interest that accrues on the initial principal and the accumulated interest of a principal deposit, loan or debt. Compounding allows a principal amount to grow at a faster rate than simple interest, which is calculated as a percentage of the principal amount.
Susimokėk Sau

Dažnai naudojama frazė literatūroje apie asmeninius finansus. Ja norima pasakyti, kad dalį savo pajamų reikia paskirti į taupymo/investavimo sąskaitą.
Pay Yourself First

A phrase commonly used in personal finance and retirement planning literature that means to automatically route your specified savings contribution from each paycheck at the time it is received. Regular, consistent savings contributions go a long way toward building a long-term nest egg, and some financial professionals even go so far as to call "pay yourself first" the golden rule of personal finance.
Svertas

Potencialios investicijų grąžos didinimas, pasinaudojant išvestiniais finansiniais instrumentais arba skolintu kapitalu.
Leverage

The use of various financial instruments or borrowed capital, such as margin, to increase the potential return of an investment.
Svertinis išpirkimas (LBO)

Kitos įmonės įsigijimas naudojant skolintus pinigus (obligacijas ar paskolas), kad padengti įsigijimo kainą. Dažnai įsigytos bendrovės turtas būna panaudojamas apmokėti papildomas skolas susidariusioms dėl įsigijimo. Svertinio išpirkimo tikslas - leisti bendrovėms vykdyti didžiulius įsigijimus neturint didelio kapitalo.
Leveraged Buyout - LBO

The acquisition of another company using a significant amount of borrowed money (bonds or loans) to meet the cost of acquisition. Often, the assets of the company being acquired are used as collateral for the loans in addition to the assets of the acquiring company. The purpose of leveraged buyouts is to allow companies to make large acquisitions without having to commit a lot of capital.
Techniškai silpna birža

Situacija, kai birža kyla esant žemai apyvartai arba kai krenta su aukšta apyvarta. Techninėje analizėje, apyvarta yra labai svarbi nustatant krypties stiprumą.
Technically Weak Market

A situation in which the stock market is rising on low volume or falling on high volume. In technical analysis, volume is extremely important in determining the strength of a trend or market movement.
Teisėtas finansų analitikas (CFA)

Visame pasaulyje pripažintas pažymėjimas gaunamas iš CFA instituto, kuris nustato finansų analitiko sugebėjimus. Kandidatai turi pereiti trijų lygių egzaminus, kurie susideda iš apskaitos, ekonomikos, etikos, pinigų valdymo ir vertybinių popierių tyrimo.
Chartered Financial Analyst (CFA)

A professional designation given by the CFA Institute (formerly AIMR) that measures the competence and integrity of financial analysts. Candidates are required to pass three levels of exams covering areas such as accounting, economics, ethics, money management and security analysis.
Turto valdymas

tikslinga įmonės turimo turto, išteklių valdymo veikla, siekiant užtikrinti ekonomiškai sėkmingą įmonės veiklą, didinti pajamingumą ir pelningumą. Taip pat siekiama didinti įmonės vertę arba planuojamo vertės padidėjimo pasiekti tam panaudojant kiek įmanoma mažiau kapitalo, įnašų.
Asset Management

The management of a client's investments by a financial services company, usually an investment bank. The company will invest on behalf of its clients and give them access to a wide range of traditional and alternative product offerings that would not be to the average investor. An account at a financial institution that includes checking services, credit cards, debit cards, margin loans, the automatic sweep of cash balances into a money market fund, as well as brokerage services.
Užbiržinis sandoris

sandoris sudarytas tiesiogiai tarp dviejų šalių ne biržoje.
OTC trade

a transaction dealt privately between any two parties outside an exchange.
Valiutos kursas

kaina, mokama šalies pinigais už kitos šalies pinigo vienetą (kartais skaičiuojama 100 ar net daugiau vienetų).
Cross Rate

The currency exchange rate between two currencies, both of which are not the official currencies of the country in which the exchange rate quote is given in.
Vartotojų kainų indeksas

yra statistinis svorinis tam tikro nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio (kurį vidutiniškai perka kiekvienas dirbantis miestietis) kainų įvertinimas. Šis kainų indeksas seka nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio kainų pokyčius ir taip leidžia nustatyti infliacijos lygį.
Consumer Price Index

A measure that examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services, such as transportation, food and medical care. The CPI is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods and averaging them; the goods are weighted according to their importance. Changes in CPI are used to assess price changes associated with the cost of living.
Vertės akcijos

Akcija, kuri prekiaujama žemiau tikrosios kainos palyginus su jos fundamentaliką (dividendus, pelną, pajamas ir t.t.) ir tokiu būdu vertinama kaip neįvertinta. Tokių akcijų būdingas bruožas: aukštas dividendų pajamingumas, maži P/BV, P/E santykiai
Value Stock

A stock that tends to trade at a lower price relative to it's fundamentals (i.e. dividends, earnings, sales, etc.) and thus considered undervalued by a value investor. Common characteristics of such stocks include a high dividend yield, low price-to-book ratio and/or low price-to-earnings ratio. A value investor believes that the market isn't always efficient and that it's possible to find companies trading for less than they are worth. An easy way to attempt to find value stocks is to use the "Dogs of the Dow" investing strategy - buying of the 10 highest dividend-yielding stocks on the Dow Jones at the beginning of each year and adjusting it every year thereafter.
Viešas platinimas

vertybinių popierių siūlymas, platinimas ir perleidimas viešai kreipiantis i visuomenę arba į daugiau kaip 100 asmenų.
Public Offering

offering and transfer of securities by addressing the general public or more than 100 persons.
Vieši ryšiai (PR)

Pastangos sudaryti ir palaikyti gerą įmonės įvaizdį viešumoje.
Public relations (PR)

Efforts to establish and maintain a company's image with the public.
VILIBOR

tarpbankinės vidutinės palūkanų normos, kuriomis bankai paskolintų lėšų litais kitiems bankams. Lietuvos bankas skaičiuoja ir kasdien skelbia įvairius VILIBOR dydžius - 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų. VILIBOR apskaičiavimui naudojamos minėtų terminų ne mažiau kaip 5 bankų skelbiamos palūkanų normos. Šie bankai turi atlikti operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje bei būti didžiausiais jos dalyviais. Palūkanų normos fiksuojamos 11 val. ryto Lietuvos laiku.


Vykdymo kaina

Iš anksto apibrėžta kaina, už kurią, vykdydamas opcioną, jo turėtojas gali pirkt (call) arba parduoti (put) su opcionu susietas akcijas.
Strike Price

The stated price per share for which underlying stock may be purchased (for a call) or sold (for a put) by the option holder upon exercise of the option contract.